Groepsbestuur

Het Groepsbestuur is onderdeel van de Groepsvereniging en behartigt de dagelijkse gang van zaken op financieel en materieel gebied voor de vereniging. Het bestuur wordt democratisch gekozen uit de leden van de Groepsraad, die op haar beurt weer bestaat uit de volgende personen:

- Alle leidinggevenden
- De bestuursleden
- De oudervertegenwoordigers van de 5 speltakken.

Zij zorgen er samen voor dat de vereniging gezond blijft.

Wanneer er bijvoorbeeld een tent of vlet moet worden aangeschaft dan kijken zij of dit mogelijk is. Tevens doet het groepsbestuur de ledenadministratie, correspondentie naar derden en werving van bijvoorbeeld sponsors. Ook zorgt het groepsbestuur voor het drijvend en open houden van het wachtschip Nummer 70 - een van de locaties waar de opkomsten gehouden worden -  en houden zij in de gaten of het opgestelde beleidsplan nog overeenkomt met de wensen en eisen die we als vereniging hierin hebben opgenomen.

Groepsraad

De Groepsraad vergadert 2 keer per jaar en is de formele gelegenheid om beleid in te richten en besluiten democratisch te nemen. In de Groepsraad wordt besproken o.a. voortgang in de speltakken, het onderhoud aan de accommodaties, de lange termijn visie voor de ligplaats van de vloot, maar ook ontwikkelingen rondom subsidies, sponsors en beleid van Scouting Nederland. Kortom, zij zorgt er voor dat de vereniging gezond blijft!
Er is van iedere speltak één ouder van een jeugdlid uit die speltak die als afgevaardigde van alle ouders zitting heeft in de Groepsraad. Daarnaast vergadert het dagelijks bestuur tussentijds over velerlei onderwerpen aangaande financiën, onderhoud en accommodaties.

Oudervertegenwoordiging

Binnen onze groep is een oudervertegenwoordiging ingesteld die de belangen van de jeugdleden vertegenwoordigt. Deze ouders vertegenwoordigen ieder een bepaalde leeftijdsgroep. Normaal gesproken hebben in Nederland alle leden van een vereniging inspraak in de te nemen beslissingen, door het bijwonen van een algemene ledenvergadering: de Groepsraad.

Omdat binnen Scouting het grootste gedeelte van de leden minderjarig is kunnen de leden deze inspraak zelf niet uitvoeren. Zodoende nemen de oudervertegenwoordigers deze taak van de jeugdleden over en beslissen zij samen met de leiding en bestuursleden over de dagelijkse gang van zaken in de Groepsraad.

Actueel op de bestuurstafel

Damen Schelde Navel Shipbuilding en Yacht Valley passen in de visie Stadshavens Vlissingen en de ontwikkelingen rondom de Kenniswerf. Het project biedt ruimte voor jachthavenontwikkeling en vestiging van maritieme bedrijvigheid. Daar past scouting de Watergeuzen ook prima tussen en daarom zijn wij met gemeente Vlissingen en andere belanghebbenden in gesprek over de invulling van de Binnenhaven, de locatie van het wachtschip Nummer 70 en de vloot van de 3 Vlissingse scoutinggroepen.